Kuvataideopintojen laajuus ja rakenne

Lohjanseudun kuvataidekoulussa annettava kuvataiteen perusopetus on laajan oppimäärän mukaista. Opetukseen kuuluvat perusopinnot ja syventävät opinnot. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan henkilökohtaista kehitystä ja rohkaista oppilasta luovuuteen, taiteelliseen ajatteluun ja toimintaan. Opetus etenee vuosittain opetussuunnitelman mukaisesti. Lukukausimaksut ja linkin hakemuslomakkeeseen löydät täältä.

Kun sinulla on kysyttävää ryhmäsi opetuksen tavoitteista, sisällöistä tai käytettävistä opetusmenetelmistä, saat niistä tietoa opetusryhmäsi opettajalta sekä kuvataidekoulun opetussuunnitelmasta. Opettaja jakaa lukukauden lopussa lyhyet kuvaukset oppituntien sisällöistä.

OPINTOKOKONAISUUS 1 

7-8 –vuotiaat

Taide 1-82t / opintovuosi

OPINTOKOKONAISUUS 2 

8-10 –vuotiaat

Taide 2–82t / opintovuosi
Taide 3–82t / opintovuosi

OPINTOKOKONAISUUS 3 

10-12 –vuotiaat

Periodi A–116t / opintovuosi
Periodi B–116t / opintovuosi

OPINTOKOKONAISUUS 4

alkaen 12-vuotiaat

Pajat–116t / opintovuosi 
useita eri vaihtoehtoja

Lopputyö

On osa syventäviä opintoja (muttei voi olla ainoa osa niitä)

Ateljeet
116t  / opintovuosi, useita eri vaihtoehtoja

Opetuksen sisällöt ja arviointi  (tarkemmat tiedot opetussuunnitelmasta)

Kuvataiteen perusopinnot 7-14 vuotiaat

Perusopinnoissa tarkoituksena on oppilaan kuvataiteellisen ajattelun ja ilmaisun sekä työskentelytaitojen ja itsearviointitaitojen tavoitteellinen ja pitkäjänteinen kehittäminen. Arviointi kohdistuu eritoten näiden valmiuksien kehittämiseen tähtääviin tekoihin, työskentelyprosesseihin ja prosessien lopputuloksiin. Niitä tarkastellaan kannustavasti, rohkaisevasti ja dialogisesti.

Kuvataiteen syventävät opinnot 15-20 vuotiaat

Lopputyön arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan omalle työlleen asettamat tavoitteet ja hänen syventävien opintojen suuntautumisensa. Arviointi kohdistuu kuvataiteellisen ajattelun ja ilmaisun esiintuomiseen sekä siihen miten oppilas hahmottaa niitä suhteessa visuaaliseen kulttuuriin.

Syventävissä opinnoissa kuvataiteellinen ajattelu ja ilmaisu suuntautuvat vielä aiempaa vahvemmin oppilaan valitsemaan suuntaan. Oppilasta kannustetaan yhä enenevässä määrin ottamaan vastuuta opinnoistaan ja tekemään henkilökohtaisia valintoja kuvailmaisun äärellä. Omaleimaisuus ja oman äänen saattaminen kuuluviin saattavat vaatia paljon rohkeutta ja opettajan yksi tärkeä tehtävä onkin tukea tätä erilaistumisen ja eriytymisen prosessia. Arviointi kohdistuu perusopintojen tapaan kuvataiteellisen ajattelun ja ilmaisun kehittämiseen. Samoin arvioinnissa otetaan huomioon työskentelytaitojen tavoitteelliseen ja pitkäjänteiseen kehittämiseen tähtäävät teot, työskentelyprosessit sekä prosessien lopputulokset. Näitä tarkastellaan kannustavasti, rohkaisevasti ja dialogisesti huomioiden oppilaan opinnoissaan tekemiä valintoja tai painotuksia.

Lopputyö

Lopputyö on osa syventäviä opintoja, muttei voi olla ainoa osa niitä. Lue lisää lopputyösivuilta.