Paja- ja ateljeekuvaukset lukuvuodelle 2019-2020

Jatkoilmoittautuminen on avoinna ma 16.3. –  su 5.4.2020 (lohjankuvis.eepos.fi).

Suurimmalle osalle oppilaista opinpolku jatkuu suorana ja selkeänä uuden opetussuunitelman mukaisesti. Ainoastaan tällä hetkellä periodi- ja työpajaopintoja suorittaville aukeaa jatkovalintamahdollisuuksia. Ensi syksynä koulutiensä aloittavat ekaluokkalaiset siirtyvät varhaisopinnoista perusopintoihin ja aloittavat Taide 1 ryhmissä.

Jos opintojen eteneminen mietityttää, oman kuvisryhmän opettaja on ensisijainen keskustelukumppani tässä asiassa. Opettajiin voi ottaa yhteyttä sähköpostilla vielä kevään aikana etunimi.sukunimi@lohjanseudunkuvataidekoulu.fi tai käymällä tapaamassa ennen tai jälkeen kuviskerran. Kannattaa myös tutustua uuteen opetussuunnitelmaamme. Opintojen tavoitteet ja keskeiset sisällöt esitellään s.15 alkaen.

Seuraavassa taulukossa näkyy uuden opetussuunnitelman mukainen opintojen laajuus ja rakenne:

OPINTOJEN LAAJUUS JA RAKENNE
 

KUVATAITEEN PERUSOPINNOT

(7-14 vuotiaat)

800t

 


OPINTOKOKONAISUUS 1 (7-8 vuotiaat)
 • Taide 1-82t / opintovuosi

OPINTOKOKONAISUUS 2 (8-10 vuotiaat)

 • Taide 282t / opintovuosi
 • Taide 382t / opintovuosi

OPINTOKOKONAISUUS 3 (10-12 vuotiaat)

 • Periodi A116t / opintovuosi
 • Periodi B116t / opintovuosi

OPINTOKOKONAISUUS 4 (alkaen 12-vuotiaat)

 • Pajat116t / opintovuosi
  useita eri vaihtoehtoja
KUVATAITEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT

(15-20 vuotiaat)

500t


 

OPINTOKOKONAISUUS 5 (15-20 -vuotiaat)

 • Ateljeet116t  / opintovuosi
  useita eri vaihtoehtoja


LOPPUTYÖ on jatkossa osa syventäviä opintoja (muttei voi olla ainoa osa niitä).

 


Jos oppilas on opiskellut vanhan opetussuunnitelman mukaisessa periodipajassa Eepoksessa aukeaa automaattisesti oikea jatkoilmoittautumislomake josta valitaan joko paja- tai ateljee-vaihtoehto. Valitse kolme sinulle mieluisinta vaihtoehtoa ensi lukuvuoden opinnoiksi asteikolla 1-3 niin, että ykkönen on itsellesi mieluisin. Huomioimme ryhmiä muodostaessamme oppilaiden valinnat, oppilaiden ikäjakauman sekä aiemmat opinnot.

Jo pitkään kuvataidekoulussa opiskelleet tämänhetkiset työpajalaiset tekevät myös valinnan paja- ja ateljeeopintojen välillä. Yksi valinnan tärkeä peruste on ikä. Syventäviin opintoihin siirrytään 15-vuotiaasta alkaen. Oppilaan aiemmat opinnot sekä oppilaan valinta missä vaiheessa hän haluaa siirtyä syventäviin ateljee-opintoihin vaikuttavat asiaan.

Ero pajojen ja ateljeeopintojen välillä on selkeä:

 • Perusopintojen pajoissa (12-14-v) syvennetään oppilaan kuvataiteellista ajattelua ja ilmaisua useimmiten ryhmän yhteisten tehtävien ja teemojen parissa. Pajaopintovuosia kertyy useampia ja joka kevät voi siis valita saman tai uuden sisältöalueen.

 • Syventävien opintojen ateljeissa oppilaat työskentelevät enimmäkseen kukin omien tehtäviensä, tavoitteidensa ja sisältöjensä parissa. Ateljee-opinnot (15-20-v) kestävät useampia vuosia ja niihin sisältyy lopputyö.
   

Osassa ryhmistä opiskelee sekä paja- että ateljeeopiskelijoita saman opettajan johdolla kuitenkin kukin yksilöllistä opinpolkuaan kulkien.

Alla olevasta listasta voit tutustua etukäteen ensi lukuvuoden paja- ja ateljee -tarjontaan:
 

 • Arkkitehtuurikasvatuksen PAJA-opinnoissa (12-14 -v) tavoitteena on tarjota keinoja ja valmiuksia havainnoida ympäristöä sekä syventää vuorovaikutteistaympäristösuhdetta. Opinnoissa ollaan löytöretkellä rakennetusta lähiympäristöstämme kotiseutumme ja luonnon kautta koko maailmaan sekä pyritään tutustumaan lähiympäristön kohteisiin ja seuraamaan paikkakunnan rakennettua ympäristöä koskevia uutisia. Opetuksessa tutustutaan arkkitehtuurin peruskäsitteisiin kuten mittasuhteisiin, rakenteisiin, tilaan, valoon ja varjoon, pintoihin, materiaaleihin ja väreihin erilaisten rakenteluprojektien avulla, jotka voivat olla tutkielmia, pienoismallityöskentelyä sekä ryhmätöitä.Tehtävien tavoitteena on kehittää oppilaan kolmiulotteista avaruudellista hahmottamista ja rohkaista kokeilujen avulla oivalluksiin. Arkkitehtuurin merkitys sekä vaikutus ympäristöön ja ihmisille on tärkeä osa arkkitehtuurikasvatusta. Opinnoissa harjoitellaan tulkitsemaan rakennettua ympäristöä ja havainnoimaan tilojen omakohtaisia vaikutuksia. Opintojen aikana tutustutaan monipuolisesti rakentelussa käytettäviin välineisiin ja materiaaleihin sekä välinehuoltoon oleellisena osana työprosessia. Opinnoissa painottuvat myös ympäristökysymykset mm. materiaalivalinnoissa sekä niiden käyttötavoissa.

 • Arkkitehtuurikasvatuksen ATELJEE-opinnoissa (alkaen 15-v) korostuu oppilaan omaehtoinen rooli tehtävien tavoitteiden ja sisältöjen äärellä. Arkkitehtuuri-opintojen parissa tarvitaan runsaasti teknistä ja materiaaleihin liittyvää tietoutta sekä käden taitoja; näiden voi ateljee-opintovaiheessa olettaa olevan jo pääosin hallussa niin, että turvallinen, ohjatusti itsenäinen työskentely on mahdollista.
   

 • Keramiikka / monialaisen PAJA -opinnoissa (12-14 -v) pääpaino on keramiikan ilmaisukeinoissa mutta mukaan otetaan myös tekstiilitaidetta, piirustusta ja maalausta. Savityöskentely kehittää monenlaisia valmiuksia: on suunniteltava, luonnosteltava, ideoitava. On tutustuttava saven luonteeseen. Savi vaatii aikaa: muotoilun jälkeen on työn kuivuttava, sitten se poltetaan raakapoltossa ja lopuksi lasituspoltossa. Väliin mahtuu saven pinnan käsittely engobe-tai alilasitusvärein ja pintaa voidaan kiillottaa, raaputtaa ja esine voidaan  lasittaa. Savi on oivallinen materiaali. Se kasvattaa kärsivällisyyttä, huolellisuutta ja pitkäjännitteisyyttä, koska matka kosteasta savipalasta valmiiksi teokseksi on pitkä. Keramiikan kautta lähestytään elämyksellisesti ja elävästi maailman kulttuureihin ja omaan kulttuuriperintöömme ja tähän aikaan, jossa nyt elämme. Mitä on aika? Mitä on kehitys?  Nuolenpääkirjoitus savilaatoille -älypuhelin,kampakeramiikka -muumimukit.  Keramiikka on fyysistä ja työskentely tuottaa mielihyvää.  Kädet muovaavat, puristavat, silittävät. Savi on kovaa, sitä pitää pehmittää. Elämys on myös se havainto, että dreijatessa kädet näkevät paremmin kuin silmät!  Pajassa työskennellään pääasiassa käsin rakentamalla (muotoaminen, makkaratekniikka, levytekniikka) ja kokeillaan myös dreijausta. Paja opinnoissa oppilasta rohkaistaan omien tavoitteiden asettamiseen ja harjoitellaan työskentelyn dokumentointia.

 • Keramiikka/monialaisen ATELJEE -opinnoissa (alkaen 15-v) oppilaat syventävät ja hiovat taitojaan ja he osaavat jo valita selkeämmin, mikä heitä kiinnostaa: Onko keskiössä esinesuunnittelu, käyttökeramiikka vai lähteekö ilmaisu kohti taidekeramiikkaa, kuvanveistoa? Oppilasta kannustetaan pitkäjännitteiseen työskentelyyn, missä hän itse suunnittelee teemallisia kokonaisuuksia ja miettii tavoitteensa. Dokumentointi on tärkeä ja luonteva osa työskentelyä. Oppilaan tietämys ja kokemus keramiikan mahdollisuuksista syvenee Ateljee opinnoissa. Keramiikkaan voidaan yhdistellä muita materiaaleja kuten lasia. Oppilasta kannustetaan kokeilemiseen ja tekniikoiden yhdistelemiseen.

 • Mediataiteiden PAJA –opinnoissa (12-14 -v) pyritään antamaan oppilaille mahdollisimman laaja kuva nykyisin käytettävistä mediataiteiden työvälineistä. PAJA –opinnoissa painotus on valokuvaamisessa, minkä tarkoitus on aktivoida ja herkistää tarkkailemaan ja havainnoimaan ympäristöä ja nykyhetkeä sekä analysoimaan näitä syntyneen kuvan myötä. Lukuvuoden aikana tehdään alusta loppuun ainakin yksi tapahtumatuotanto esim. valokuvanäyttely, jossa harjoitellaan sekä yksilö-että ryhmätyötaitoja erilaisten roolien puitteissa.

 • Mediataiteiden ATELJEE –opinnoissa (alkaen 15-v) selvitetään oppilaiden kiinnostusta mediataiteisiin syvällisemmin ja luodaan opintokokonaisuus siten, että jokainen pääsee syventämään osaamistaan ja ilmaisuaan moninaisten projektien puitteissa. Keskeiset työmuodot opinnoissa vaihtelevat ryhmän mukaan esim. valokuvaus, kuvankäsittely, videotaide, äänitaide, valotaide, tapahtumatuotanto, virtuaalinen ja lisätty todellisuus (VR/AR) ja pelitaide.

 • Monialainen PAJA-opintovuosi (12-14 -v) rakentuu joka lukuvuonna  eri tavalla sekä oppilaiden että opettajan kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. Monialaisessa käsitellään laajasti kuvataiteen eri aihealueita. Työskentely tähtää siihen, että oppilaat löytävät itselleen luontaisen ja mieleisen ilmaisuväylän joko yhden tai useampien kuvataiteen alueiden parissa. PAJA –opinnossa harjoitellaan yhä moninaisten materiaalien ja tekniikoiden käyttöä, niiden ominaisuuksia ja ilmaisullisia mahdollisuuksia. Työtavat vaihtelevat itsenäisestä työskentelystä ryhmätöihin ja kurinalaisesta tekniikkatreenistä vapaaseen ilmaisulliseen tekemiseen. Projektit, tilaustyöt, tapahtumat ovat luontevasti monialaisen oppilaille sopivia, jos ryhmä niistä innostuu.

 • Monialaisen ATELJEE –opinnoissa (alkaen 15-v) suunnataan aiempaa vahvemmin omien kiinnostuksen kohteiden sanelemaan suuntaan. Itsenäinen työskentelyote, oman työskentelyn dokumentointi-tottumus ja omaleimaisuus ovat paitsi tavoitteita työskentelylle niin monilla oppilailla jo tässä vaiheessa hallussa. Samoin useimmilla on jo muodostunut käsitys itselle luontaisesta ilmaisun tavasta tai tekniikasta, jonka parissa työskentely on palkitsevinta. Ateljee-opinnoille tyypillisesti tavoitteena on syventää ymmärtämystä kuvataiteen ilmiöiden äärellä sekä vahvistaa taidon, ilmaisun ja ongelmanratkaisun persoonallista kehittymistä.

 • Piirustuksen ja maalauksen PAJA-opinnoissa (12-14 -v) tuetaan oppilaan piirtämisen ja maalaamisen käsialan muodostumista sekä rohkaistaan työskentelyyn myös oman mukavuusalueen ulkopuolella. Materiaalioppi ja erilaisten välineiden hallinta tukevat oman väylän löytymistä persoonalliselle ilmaisulle. Piirustustekniikoiden monipuolisuus tulee tutuksi; grafiittikynän ja lyijykynän erot, juoksevan tussin moninaiset ilmaisulliset ominaisuudet, liitujen ja eri tyyppisten kynien käyttö yhdessä ja erikseen. Piirtimien kanssa kokeillaan eri paperilaatuja ja muita mahdollisia alustoja. Sommittelun ja kuvapinnan rakentumisen perusteet syventyvät. Piirtämiseen liittyvä terminologia kuten valööri ja pintastruktuuri ovat jo tuttuja työvälineitä.

  Maalauksen parissa perehdytään värin käytön mahdollisuuksiin ja monipuolisiin tekniikoihin, joita ovat mm. akvarelli, akryyli, öljymaalaus ja tempera. Opitaan käyttämään erilaisten siveltimien ominaisuuksia väriaineiden ja pohjamateriaalien kanssa. Maalaukseen soveltuvien papereiden käyttöön perehdytään ja valmistetaan omia maalauspankaasta ja kiilakehyksistä sekä eri tyyppisistä levyistä. Värioppi, värisommittelu, maalauspinnan ominaisuudet ja materiaalien yhdistäminen kuuluu maalauksen perusteisiin. Työskentelyn aihepiirit nousevat oppilaan omista lähtökohdista, mutta harjoittelun tukena käytetään perinteisiä keinoja: mallista työskentelyä, jäljennöksiä ja teknisiä harjoituksia. Maalaus-ja piirustustaidetta tutkitaan niin historian, nykytaiteen kuin muunkin visuaalisen ympäristön puitteissa. Oppilasta tuetaan pohtimaan ja ilmaisemaan kuvallisesti omien kiinnostuksen kohteiden tarjoamia aiheita. Ajankohtaiset tapahtumat, luonto ja ympäristö ilmiöineen ovat myös tarkastelun kohteina aihetta valittaessa. Dokumentointi ja prosessien avaaminen –ideoiden polut lopullisiksi teoksiksi –ovat osa työskentelyä.

 • Piirustuksen ja maalauksen ATELJEE –opinnoissa (alkaen 15-v) aiemmin opitut työtavat syventyvät ja oppilaan omien painotusten mukaiset valinnat ja vastuu työskentelystään korostuvat selkeästi. Dokumentoinnin ja itsenäisen työskentelyn merkitys vahvistuu opintojen ollessa mahdollisesti osa kuvataidekoulun laajan oppimäärän mukaista lopputyötä.

 • Sarjakuvan PAJA-opinnoissa (12-14 -v) tutustutaan sarjakuvan ja kuvittamisen ilmaisukeinoihin, sarjakuvan lajeihin jaopitaan keinoja etsiä ideoita ja inspiraatiota työskentelyyn. Sarjakuvalle luonteenomaisesti ajankohtaisuus, viestinnällinen luonne sekä yhteiskunnallisuus ovat jatkuvasti esillä. Omakohtainen kerronta on luonteva tapa ilmaista itseään sarjakuvan keinoin. Opinnoissa käydään läpi sarjakuvapiirtämiseen liittyviä perusasioita kuvakulmista ruutujakoon ja kannensuunnitteluun. Piirtämisharjoituksilla kehitetään käden ja näkemisen yhteistyötä ja vahvistetaan perustaitoja.Työskentelyssä hyödynnetään myöskuvankäsittelyn keinoja sekä kokeillaan erilaisia piirrosvälineitä ja paperin laadun, koon ja muodon sekä sidonnan vaikutuksia lopputulokseen. Kuvallista ajattelua kehittävät improvisaatioharjoitukset, kokeelliset tekniikat kuten kollaasi, valokuva, kolmiulotteinen-ja vuorovaikutteinen sarjakuva.

 • Sarjakuvan ATELJEEvaiheessa (alkaen 15-v) opinnot painottuvat aiempaa vahvemmin kunkin oppilaan henkilökohtaisten valintojen sanelemaan suuntaan. Projektien kesto saattaa oppilaan niin halutessa venyä useammankin lukuvuoden ajalle.

 • Tekstiilin PAJA-opinnoissa (12-14 -v) tutustutaan monipuolisesti tekstiilitaiteen materiaaleihin, tekniikoihin ja työtapoihin pyrkien löytämään luontevia tapoja käyttää niitä oman ilmaisun välineinä. Opinnot painottuvat painokangas-työskentelyyn paperikaavion, vahakaavion ja valotetun kaavion parissa. Pinnan rytmi ja struktuurit ovat keskiössä. Kokeilevat kaaviotekniikat tulevat myös tutuiksi. Kankaiden värjäämisessä tutustutaan käsin-ja pesukonevärjäykseen kokeillen moninaisia kuviointitekniikoita. Huovutus painottuu tasohuovutukseen märkätekniikalla. Veistokselliset tekstiiliteokset yhdistävät useiden eri taiteenalojen materiaaleja ja tekniikoita. Tekstiilin traditioon tutustuminen Suomen ja maailman kulttuurien mittakaavassa antaa puolestaan perspektiiviä omaan ajatteluun ja työskentelyyn.

 • Tekstiilin ATELJEE –opinnoissa (alkaen 15-v) paja-opintojen kohdalla mainittuja materiaaleja, tekniikoita ja työtapoja käytetään yhä syvällisemmin oman ilmaisun palveluksessa, kun materiaalien ja tekniikoiden parissa vaadittavat perustaidot ja -valmiudet ovat jo hallussa. Oppilas määrittää tavoitteita ja sisältöjä opinnoilleen aiempaa itsenäisemmin. Tekstiilin perinteisiä rajoja voidaan venyttää ja tehdä interventioita muille taiteenaloille. Tehtävät ovat aiempaa laajempia ja pitkäkestoisempia muodostuen mahdollisesti useammasta osiosta. Opintoihin sisältyy pohdiskelevaa ja kyseenalaistavaakin otetta aiemman oppilasmaisemman etenemisen rinnalla. Oman työskentelyn aloitteellinen ja itsenäinen dokumentointi on tärkeä osa syventäviä ATELJEE –opintoja.


« Takaisin
AJANKOHTAISTA
Paja ja ateljeekuvaukset lukuvuodelle 2020-2021 Lisää >>
Kuvataidekoulun avoin palaute Lisää >>

 

Tietosuojaseloste

©2020 Lohjanseudun kuvataidekoulu