Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma on uusittu keväällä 2009. Lohjanseudun kuvataidekoulun johtokunta on hyväksynyt sen 4.6.2009 ja kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 3.9.2009.
Opetussuunnitelman kokonaisuudessaan saat tästä, seuraavassa tiivistelmä:

 

Opintojen rakenne

Valmentavat opinnot
Varhaisiän kuvataidekasvatus 4-6 -vuotiaat: 1 oppitunti / viikko. Alle kouluikäisten opetus on leikinomaista kuvallista työskentelyä ja tutustumista erilaisten materiaalien ja työvälineiden käyttöön. Aiheet nousevat usein lapsen mielikuvituksesta, mutta niiden lisäksi tarkastellaan ympäröivää todellisuutta, tutustutaan taiteen ilmiöihin ja luodaan pohja tuleville kuvataideopinnoille.

Laajan oppimäärän opinnot
Perusopinnot 7-10 -vuotiaat: peruskurssi 1-4, 2 oppituntia / viikko
11-13 -vuotiaat: periodipa
ja eli peruskurssi 5, 3 oppituntia / viikko

Opintojen aikana opiskellaan kuvan tekemistä useilla eri tekniikoilla ja materiaaleilla. Samalla oppilas ilmaisee itseään ja oppii kuvien kieltä. Kuvakulttuuria ja -ilmaisua opitaan myös kuvia ja taideteoksia tarkastelemalla.

Perusopintojen viimeinen vuosi on periodiopetusta, joka koostuu 3-4 erilaisesta jaksosta, jolloin tutustutaan eri tekniikoihin. Periodivuoden aikana laaditaan portfolio, jossa oppilas esittelee kuluvan vuoden sekä aiempien vuosien työskentelyä omien sivujen muodossa. Periodiopetus antaa valmiuksia oppilaille seuraavana vuotena alkaviin syventäviin opintoihin.

Syventävät opinnot 12-20 -vuotiaat: 3 oppituntia / viikko Syventävät opinnot ovat työpajamuotoista työskentelyä ja niihin siirrytään perusopintojen jälkeen. Työpaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Työpajoissa työskentely on perusopintoja itsenäisempää. Pajaopintojen tarkoitus on johdattaa syvempään materiaalin ja tekniikan tuntemukseen sekä etsimään omaa kuvailmaisun tapaa.

Työpajat
Työpajat on tarkoitettu yli 12-vuotiaille oppilaille. Ne syventävät ja monipuolistavat tekemistä ja tietoa valitun kuvataiteen alueelta sekä vahvistavat omaa ilmaisutapaa ja osaamista.

 

KERAMIIKAN TYÖPAJA

Keramiikan työpajassa teemme käyttöesineitä sekä vapaita veistoksia. Tutustumme laajasti keramiikan materiaaleihin ja tekniikoihin. Esineiden muotoilu ja käyttötarkoituksen suunnittelu ovat työskentelyn lähtökohtia.

 

TEKSTIILIN TYÖPAJA

Tekstiilin työpajassa perehdytään tekstiilitaiteen ilmaisumahdollisuuksiin ja tekniikoihin. Tavoitteena on löytää luonteva tapa käyttää tekstiilitaiteen keinoja oman ilmaisun välineenä. Opinnoissa käydään läpi kankaanpainantaa, värjäystä, huovutusta, materiaalioppia ja kokeilevia työtapoja.

 

PIIRUSTUS JA MAALAUS - TYÖPAJA

Piirtämisen ja maalaamisen työpajassa tutustutaan monipuolisesti piirtämisen ja maalaamisen tekniikoihin ja välineisiin. Tavoitteena on syventää omaa ilmaisua. Työskentelyn sisältöjä ovat asetelma- ja mallipiirustus, akvarelli-, akryyli-, tempera- ja öljymaalaus, erilaiset maalauspohjat ja niiden pohjustaminen.

 

ARKKITEHTUURIN TYÖPAJA

Arkkitehtuurin työpajan sisällöt painottuvat kolmiulotteiseen työskentelyyn monipuolisilla tekniikoilla ja materiaaleilla. Tutustumme kulttuuriympäristöihin herättäen kiinnostuksen arkkitehtuuria ja erityisesti omaa lähiympäristöämme kohtaan. Työpajassa tutuksi tulee mittakaavan käsite, työskentelyjärjestyksen merkitys ja suunnitelmien toteuttaminen käytännössä. Perehdymme myös materiaalien ja työvälineiden tarkoituksenmukaiseen käyttöön ja huoltamiseen.

 

SARJAKUVAN TYÖPAJA

Sarjakuvan työpajassa perehdytään tarinoiden ideointiin ja työstämään tarinoiden kertomista sarjakuvan keinoin. Opinnoissa käydään läpi sarjakuvailmaisua, piirrostyylejä, tekniikoita ja välineitä sekä kuvankerronnan keinoja. Etsimme ominta tapaa ilmaista kokemuksiaan ja ajatuksiaan niin kerronnan kuin tyylilajin ja tekniikankin osalta. Lähestymme sarjakuvaa kiinnostavasti monipuolisin harjoituksin. Lukuvuoden aikana sidotaan sarjiksia kirjasiksi erilaisin tekniikoin.

 

          MEDIAPAJA

Pajan sisältöjä rakennetaan tutustuen oppilaiden omiin mediaympäristöihin ja -välineisiin. Tutustutaan teknologiaan, käytetään kameroita ja iPadeja. Valokuvataan ja tehdään animaatioita.

 

MONIALAINEN TYÖPAJA

Työpajassa työskennellään lukuvuoden aikana useilla tekniikoilla monipuolisten materiaalien parissa. Aihealueet päätetään työpajan aikana opettajan ja oppilaiden kiinnostuksen kohteiden mukaisesti.

 

 

Päättötyö eli PALETTI
PALETTI on Lohjanseudun kuvataidekoulun vapaaehtoinen päättötyö. Päättötyön laskennallinen laajuus on 160 tuntia, josta työskentely työpajassa lukuvuoden aikana on noin 102 tuntia. Päättötyön voi tehdä oppilas, joka on täyttänyt 16 vuotta. Päättötyön suorittaminen edellyttää vähintään 2-3 lukuvuoden työpaja opintoja työn edustamalta taiteen alueelta.

Päättötyö on oppilaan itsenäisesti suunnittelema ja toteuttama kokonaisuus. Se ilmentää tekijänsä taiteellisia vahvuuksia ja ilmaisuvoimaa sekä osoittaa omatoimisen työskentelyn valmiuksia.


Päättötyöhön kuuluu:

  • Taiteellinen työ
  • Kirjallinen osuus portfolion muodossa
  • Osallistuminen päättötyöseminaariin
  • Päättötyön esittely
  • Osallistuminen päättötyönäyttelyyn

Taiteellinen työ arvioidaan taiteellisen vaikuttavuuden ja suunnittelu- ja työskentelyprosessin hallinnan perusteella. Kirjallinen osuus on taiteellista työtä täydentävä ja kokoava sekä omaa ajattelua selkeyttävä ja eteenpäin vievä osio. Päättötyön arvioi 2 arvioitsijaa asteikolla 5-1 sekä kirjallisesti.

Kun oppilas lopettaa opintonsa kuvataidekoulussa, hän saa todistuksen, johon on merkitty kaikki kuvataidekoulussa suoritetut opinnot. Päättötyön suorittaminen on välttämätöntä, jos oppilas haluaa päästötodistuksen laajan oppimäärän suorittamisesta. Päättötyön tehtyään oppilas voi jatkaa opintojaan kuvataidekoulussa, eli päättötyö ei välttämättä ole päätös kuvataidekoulussa opiskelulle.

TIEDOTTEITA:

Ruskaretki Arboretum Magnoliaan:

Torstaina 11.10.2018

 


 


 

OPPILAAKSIHAKU

Muutamissa ryhmissä on vielä tilaa. Tiedustelut puhelimitse toimiston aukioloaikoina.

NÄYTTELYT JA
TAPAHTUMA


 

 Kaikki piirtää!-päivä järjestettiin ensimmäisen kerran Lasten kulttuuritapahtumassa Lohjalla lauantaina 11.11.2017. (pdf)

 

AJANKOHTAISTA
Kuvataidekoulun avoin palaute Lisää >>
Kuviskummi 2017-2019 Eija Hasu Lisää >>

 

©2018 Lohjanseudun kuvataidekoulu